, Закон про концесії: землю можуть відібрати у постійних землекористувачів

20 жовтня набув чинності Закон № 155 – IX “ПРО концесії”. Відповідно, втратили чинність законів “Про концесії” 1999 року, “Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг“.

Зазначимо, що положення про використання електронної торговельної системи вступлять в силу з дня початку її функціонування для проведення концесійного конкурсу, конкурентного діалогу і публікації документів у процедурі прямих переговорів з орендарем переданого державного майна, але не пізніше 1 жовтня 2020 року.

Загальні положення

Закон визначає правові, фінансові та організаційні засади реалізації проектів, що здійснюються на умовах концесії, з метою модернізації інфраструктури та підвищення якості суспільно значущих послуг.

Концесія – форма державно-приватного партнерства, що передбачає надання концесседателем концесіонеру права на створення та будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт і технічне переоснащення) або управління (користування, експлуатацію, технічне обслуговування) об’єктом концесії, або надання суспільно важливих послуг у порядку і на умовах, визначених концесійним договором, а також передбачає передачу концесіонеру переважної частини операційного ризику, який охоплює ризики попиту і пропозиції.

Держава в особі керівників державною власністю або громада в особі органів місцевого самоврядування може передати майно юридичним особам – резидентам України з концесійного договору.

Також приватним особам можуть передати об’єкти, які створюються або будуються концесіонером у процесі виконання концесійного договору. Об’єкт концесії може складатися з майна декількох балансоутримувачів.

Об’єктом концесії не може бути:

– державне майно, майно АР Крим, комунальне майно, щодо якого укладено договір оренди, до припинення дії такого договору (крім ряду випадків),

– державне майно, що використовується у виготовленні і ремонті всіх видів зброї для Збройних Сил України, інших законних військових формувань, Служби безпеки України.

Земля

У Земельному кодексі врегульовано право концесіонера на земельну ділянку.

Земельні ділянки, необхідні для здійснення державно-приватного партнерства (реалізації проекту на умовах концесії) і зазначені в рішенні про доцільність здійснення державно-приватного партнерства (концесії) або договорі, укладеному в рамках державно-приватного партнерства (концесійному договорі), передаються в оренду виключно приватному партнеру, концесіонеру.

Інші особи можуть отримати землю лише у разі прийняття державним партнером або концесседателем рішення про скасування конкурсу або визнання конкурсу таким, що не відбувся.

Повноважні органи виконавчої влади та місцевого самоврядування зобов’язані у тримісячний строк з дня звернення передати землю на термін дії концесійного договору.

Земельні ділянки не можуть бути розділені, об’єднані з іншими ділянками, передані в заставу, приватну власність і користування до моменту передачі приватному партнеру (концесіонеру) або прийняття державним партнером (концессмедателем) рішення про скасування конкурсу чи визнання його таким, що не відбувся (якщо земельна ділянка був сформований до оголошення конкурсу).

Передача будівель, споруд, іншого нерухомого майна є підставою для припинення права постійного користування на земельні ділянки, на яких вони розміщені і які є необхідними для здійснення державно-приватного партнерства (концесії), крім випадку концесії на будівництво (нове будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт) та подальшу експлуатацію автомобільних доріг.

Право користування припиняється без згоди землекористувача на підставі рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням приватного партнера, концесіонера. Одночасно з припиненням права постійного користування ділянка передається в оренду концесіонеру.

Процес

Саме адміністративні суди будуть розглядати спори з суб’єктами владних повноважень з приводу проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, а також спори, які виникають у зв’язку з оголошенням, проведенням чи визначенням результатів конкурсу з визначення приватного партнера та концесійний конкурс.

Апеляційним адміністративним судам як судам першої інстанції підсудні спори:

– про примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені,

– за участю суб’єктів владних повноважень з приводу проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства,

– що виникають у зв’язку з проведенням або визначенням результатів конкурсу з визначення приватного партнера та концесійного конкурсу (позивачем можуть бути лише претенденти або учасники конкурсу).

Звернутися до суду слід у тримісячний строк з дня, коли дізналися або повинні були дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.